Gimnazjum Nr 8

im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej

 

 

Szkoła Współpracy

 

 

 

 

XIV edycji Konkursu Języka Angielskiego „FOX 2014”

 

foxZapraszamy uczniów do udziału w XIV edycji Konkursu Języka Angielskiego „FOX 2014” . Patronat naukowy nad Konkursem sprawuje Wydział Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

FOX 2014” odbędzie się 4. marca 2014 r. (rozpoczęcie konkursu 8.00 – 8.30)

Termin składania zgłoszeń u anglistek: 3. stycznia 2014

1. Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń zgłoszony przez szkołę. Opłata za udział w konkursie wynosi 8 zł od uczestnika.

2. Konkurs na poziomie gimnazjum odbywa się w następujących grupach wiekowych:

kategoria DUCKS dla klas I i II gimnazjów,

kategoria LIONS dla klas III gimnazjów i I szkół ponadgimnazjalnych.

3. Konkurs ma charakter jednorazowego testu trwającego 75 minut;

4. Uczeń rozwiązuje test w swojej szkole pod nadzorem nauczyciela - opiekuna konkursu. Uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi nie udostępnia rozwiązań innym. Niedozwolone jest korzystanie z elektronicznych środków przekazu.

5. Każdy test składa się z pytań o trzech stopniach trudności. Zasady punktacji są następujące:

za poprawną odpowiedź na każde z pytań I części można otrzymać po 3 punkty, z II części - po 4 punkty, a z III części - po 5 punktów,

za błędną odpowiedź odejmuje się 25% punktów przewidzianych dla danego zadania,

w przypadku braku odpowiedzi przyznaje się 0 punktów.

6. Elementem konkursu jest także prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi, za co "na starcie" uczeń otrzymuje 25% wszystkich punktów możliwych do zdobycia za rozwiązanie zadań.

7. Odpowiedzi udziela się na specjalnej karcie, którą należy wypełniać kolorem czarnym, najlepiej ołówkiem o średniej twardości.

8. Wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną ogłoszone w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu.

9. Przedziały punktowe, według których wyniki uczestników są kwalifikowane do kategorii laureatów, bardzo dobrych i dobrych są ustalane corocznie dla kolejnej edycji konkursu. Przedziały punktowe określające wyniki bardzo dobre i dobre ustalane są z wykorzystaniem skali staninowej stosowanej oddzielnie do każdej grupy wiekowej (klasy).

10. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego lub skreślenia z listy w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników.

11. W przypadku dyskwalifikacji ucznia jedynie szkolnemu opiekunowi konkursu, po wnikliwym zbadaniu, przysługuje prawo do odwołania w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników.

12. Organizator podczas edycji konkursu zastrzega sobie prawo obecności w charakterze obserwatora w wybranych przez siebie szkołach.

13. Komitety regionalne przyznają nagrody, uwzględniając ich zróżnicowanie stosownie do kategorii wyniku (laureat, wynik bardzo dobry, wynik dobry). Nagrodami w konkursie są obozy językowe i nagrody rzeczowe.

Testy będą obejmować tematykę z zakresu gramatyki słownictwa, kulturoznawstwa oraz tzw. języka codziennego. Sześć pytań w teście będzie dotyczyć podanych w materiałach przygotowawczych lektur.

FOX 2014 - materiały przygotowawcze

Wzorem ubiegłorocznej edycji uczniowie będą mogli przygotować się na trzy pytania. W tym roku pytania dotyczą zagadnień gramatyczno-słownikowych dla poszczególnych kategorii:

Zagadnienia do opracowania w celu przygotowania się do tzw. "trzech pytań gratis" (czyli o podanej wcześniej tematyce)

Słownictwo:

Ducks - school subject: Mathematics

Lions - school subject: Geography

Wykaz lektur obowiązujących w konkursie FOX 2014 (będzie można je wypożyczyć u anglistek):

Ducks - "The Last of the Mohicans"

Lions - "Great Expectations"

Więcej informacji o Konkursie Fox 2014 na stronie: http://www.ssodelta.edu.pl

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 2013/14

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 2013/14

 

Etap szkolny zostanie przeprowadzony 14 listopada i rozpocznie się o godzinie 9:00.

Europejski Dzień Języków 2013

Europejski Dzień Języków

 

26 września to dzień ogłoszony przez Radę Europy  Europejskim Dniem Języków. Obchodzony jest od 2001 roku, a zasadniczym celem  obchodów tego dnia jest podnoszenie  świadomości w zakresie:

 

  • bogactwa i różnorodności  językowej  Europy, które należy pielęgnować i rozszerzać;
  • potrzeby zwiększania zakresu nauczanych języków (także tych mniej znanych), co skutkować będzie rozszerzeniem  wielojęzyczności;
  • potrzeby osiągania przez obywateli pewnego  zaawansowania w zakresie co najmniej dwóch języków, poza swoim własnym, tak aby mogli  w pełni wykorzystać swój potencjał jako obywatele demokratycznej Europy.

 

 

 

W tym dniu liczne wydarzenia w całej Europie są okazją do doskonałej zabawy: organizowane są imprezy związane z językami m.in. spektakle, zabawy dla dzieci, koncerty, kursy językowe, programy telewizyjne i konferencje.

 

W ramach obchodów EDL (European Day of Languages) w naszym gimnazjum każdego roku organizujemy konkurs pt. „O językach na językach", w którym reprezentanci wszystkich klas wykazują się wiedzą dotyczącą różnych aspektów języka.

 

Podobnie jak w zeszłym roku, rywalizować będą także wszystkie zespoły klasowe. Zadaniem konkursowym będzie przygotowanie dekoracji, potraw, muzyki lub miniatur zabytków kojarzących się z wylosowanym wcześniej krajem europejskim.

Szczegółów szukajcie na plakatach

Prace uczniów

Prace naszych uczniów:

Nasi laureaci

Liceum Ogólnokształcące im. J.F. Kennedy'ego w Katowicach od dziesięciu lat organizuje w marcu Dyktando w Języku Angielskim, pod patronatem Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego. W dyktandzie biorą udział uczniowie klas trzecich gimnazjum, którzy piszą tekst ze słuchu dyktowany przez nauczyciela języka angielskiego. W tegorocznym konkursie uczennica naszej szkoły Karolina Wilczek zajęła piąte miejsce zdobywając min. stypendium w wysokości 9.000 PLN pokrywające 50% kosztów 3-letniej nauki w tym liceum. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!