Gimnazjum Nr 8

im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej

Radny Młodzieżowej Rady Miasta

 

W roku szkolnym 2012/2012 naszą szkołę w Młodzieżowej Radzie Miasta reprezentować  będzie

 

Julia Hanke

 


 

 

Młodzieżowa Rada Miasta Ruda Ślaska


Co to jest MRM?
Młodzieżowa Rada Miasta to fakultatywny organ samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym. Młodzieżowe rady tworzone są przez grupę młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych najczęściej w szkołach. Pełnią rolę  reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży.

        Młodzieżowi radni to osoby uczące się w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, rzadziej szkół podstawowych (Syców, Czaplinek). Pracując w młodzieżowej radzie biorą odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczą się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu. Mają także możliwość wpływania na swoją gminę, miasto czy powiat – podejmując konkretne działania w odpowiedzi na konkretne potrzeby. Dzięki  demokratycznym wyborom są to osoby, które mogą reprezentować swoich rówieśników przed władzami miasta.

        Pierwsza młodzieżowa rada została utworzona w Polsce w 1990 roku w Częstochowie. Dopiero w 2001 roku, wraz z nowelizacją ustaw samorządowych, do ustawy o samorządzie gminnym wprowadzono art. 5b, formalnie zezwalający na utworzenie młodzieżowej rady gminy. Młodzieżowe rady nie mają statusu organizacji pozarządowej ani nie posiadają osobowości prawnej.
        Rada gminy, powołując młodzieżową radę, nadaje jej statut, który określa szczegółowe kompetencje i zasady działania oraz tryb wyboru radnych. Młodzieżowe rady mogą otrzymać formalne uprawnienie opiniowania uchwał rad gmin dotyczących młodzieży, a także inne kompetencje zbliżone do kompetencji komisji rad gmin. Największymi polskimi miastami posiadającymi Młodzieżową Radę Miasta jest Łódź oraz od 2010 roku Warszawa.

 

 

WYDARZENIA

 

        27 września 2011 r. w naszej szkole odbyły się demokratyczne wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Zgodnie z procedurą wyborczą zwyciężyła Wiktoria Szlapa, ale z powodu jej rezygnacji, następną w kolejności osobą, która zdobyła największą liczbę głosów – jest Julia Hanke – uczennica klasy 1 a, która będzie reprezentowała nasze gimnazjum w V kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska.


Opiekunem MRM w naszym gimnazjum jest pani Katarzyna Kołakowska.

 

 


 

 

SPRAWOZDANIE Z SESJI INAGURACYJNEJ V KADENCJI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA

 

Do najważniejszych punktów obrad I Sesji Inauguracyjnej V kadencji Młodzieżowej Rady Miasta, która odbyła się 18 października 2011r.w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ruda Śląska należało złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych oraz wybranie władz.


Radni Młodzieżowej Rady Miasta powołali w demokratycznym głosowaniu na stanowisko przewodniczącego Mateusza Jakubca – ucznia ZSO nr 1 oraz jego zastępczynię Annę Plutę – uczennicę ZSP nr 5.

 

W prezydium zasiądą również:


Daria Ptoszek , Anna Paleczna, Dominik Niedziela

 

Honorowymi gośćmi sesji byli:


Grzegorz Tobiszewski – poseł na Sejm RP,
Michał Pierończyk – zastępca Prezydenta Miasta,
Witold Hanke – wiceprzewodniczący Rady Miasta.
Podczas sesji obecni byli także radni Rady Miasta:
Krzysztof Rodzoch pełniący funkcję opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta,
Marek Kobierski oraz Henryk Piórkowski.